அல்லாஹ் ஏன் நபிமார்களையும் தூதர்களையும் அனுப்பினான்?

தீர்க்கதரிசிகள் மற்றும் தூதர்கள் அல்லாஹ் ﷻ தனது செய்தியை நபிமார்கள் மற்றும் தூதர்கள் மூலம் நமக்கு அனுப்பும் பாக்கியத்தை நமக்கு அளித்துள்ளான். நமது நபி முஹம்மது நபி (ஸல்) அவர்கள்

Read More +